روغن ترانس کلاس I
APPCOLUB TRANSO I

کارایی
  • ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده برق 
  • کلید های قطع و وصل 

مزایا
  • انتقال دهنده حرارت 
  • نقطه ریزش پائین بدون مواد افزودنی PPD
  • پایداری حرارتی و پایداری در برابر اکسیداسیون 

استانداردهای بین المللی
  • BS 148 CLASS-1
  • IEC296 CLASS-1

جدول مشخصات

 

 

 

روش ازمون
درجه ISO                  
گران روی کینماتیک در  CST -40 C 16.5 ASTM D-445
مقاومت دی الکتریک KV 30 ASTMD-887
نقطه اشتعال C° 140 ASTMD-92
نقطه ریزش طبیعی C° 30- ASTMD-97
عدد اسیدی mg KOH/g 0.03 ASTM D-664
پایداری اکسیداسیون mg KOH/g 1.5 BS 148
پایداری اکسیداسیون WT% 0.3 BS 148
دانسیته در /15°C ,kg         860 ASTMD D-1298

نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد

برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.

 

 

     

روش ازمون

درجه ISO           32                  46                  68           
گران روی کینماتیک درCST.40°c 34 44 69.5 ASTMD-445
گران روی کینماتیک در CST.100 °c 7.4 8.8 12.7 ASTMD-445
شاخص گرانروی VI 195 185 185 ASTMD-2270
نقطه اشتعال C° 290< 290< 290< ASTMD-92
نقطه ریزش C° 25- 25- 25- ASTMD-1298
شاخص فیلتراسیون (IF) 1 1.15 1.1 ASTMD VFE-48
دانسیته در /15°C ,kg         922 922 923 ASTMD VFE-48

نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد

برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.