روغن کمپرسور (مینرال)
APPCOLUB COMO

کارایی
  • کمپرسورهای رفت و برگشتی  با دمای خروجی  تا 100C
  • پمپ های خلاء

مزایا
  • پاکسازی طبیعی که منجر به کاهش ایجاد دوده و کک می گردد .
  • مقاوم در برابر اکسایش 

استانداردهای بین المللی
  • DIN 51506 VB

جدول مشخصات

 

                              روش آزمون
 ISO درجه    22      32     46     68     100   150   220      320    
کینماتیک ویسکوزیته روغن پایه در cst.40°c 22 32 46 68 100 150 220 320 ASTMD-455
شاخص گران روی VI 100 95 90 90 90 90 90 90 ASTMD-2270
نقطه اشتعال C° 180 195 210 219 231 236 240 246 ASTMD-92
°C  نقطه ریزش 24- 24- 21- 18- 15- 12- 12- 9- ASTMD-97
دانسیته در 15°C, Kg/m3 865 870 875 880 885 890 895 895 ASTMD-1298
  •  نتایج ارائه شده شامل مقادیر متوسط می باشد
برای مشاهده بیشتر به راست بکشید.